ماهی پزی سنتی دنیز

خیابان دکتر فاطمی

ماهی پزی سنتی

خیابان امام خمینی (ره) شمالی

ماهی پزی سنتی مهدی

خیابان امام خمینی (ره) شمالی

ماهی پزی سنتی آراز

خیابان مطهری شمالی

ماهی پزی حسامی فر

خیابان شهید عابدینی

ماهی پزی سنتی قزل اوزن

خیابان شهید رحیمی