درباره

روستای دشاب یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.