درباره

روستای قلعه جوق الفلو یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.