درباره

روستای شیرین بلاغ یک روستا واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.