درباره

روستای وهیل یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.