درباره

روستای یانبلاغ یک روستا واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.