درباره

روستای پاورس یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.