درباره

مسجد تاریخی خوبستان یک اثر تاریخی، مسجد و جاذبه گردشگری واقع در بخش مرکزی، روستای خوبستان است.