درباره

دره اینچه دره یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.