درباره

فروشگاه حاج حسینعلی کبیری یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.