درباره

کارواش پارکینگ استار واش یک کارواش و پارکینگ عمومی واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.