درباره

لبنیات محمدی یک لبنیات فروشی، سوپر مارکت و برنج فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.