درباره

فروشگاه بابایی یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.