درباره

دره هاچادره یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.