درباره

دره محمدولی خان دره سی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.