درباره

دره قیزقاچان گونی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.