درباره

درمانگاه فرهنگیان یک مراکز درمانی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.