درباره

مرکز بهداشتی درمانی شهید فایقی یک مراکز درمانی واقع در شهر میانه، خیابان شهید نیکنامی است.