درباره

کوه آرخ شاه یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.