درباره

دره آیلی دره یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.