درباره

صافکاری دوستان یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.