درباره

صافکاری اتومبیل حامد یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.