درباره

صافکاری اتومبیل بدون رنگ مجید یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.