درباره

صافکاری خالقی یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.