درباره

مسیل باش بلاغ سیلابی یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.