درباره

مسیل قاباخ چایلاغی یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.