درباره

مسیل عجمی سیلابی یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.