درباره

مسیل قوری سیلاب یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.