درباره

صافکاری استا علی یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.