درباره

صافکاری میثم یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.