درباره

صافکاری و نقاشی وحید یک صافکاری و نقاشی اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.