درباره

صافکار جبار یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.