درباره

کوه قوش قیه سی یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان شیخ درآباد است.